1 มีนาคม 2562 ผู้ว่าฯ อุตรดิตถ์ ถกแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี

ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอท่าปลา ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่12 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ กรมชลประทาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีการถือครองที่ดินจากบิดาไปสู่ลูก จำนวน 7 ราย กรณีความผิดพลาดเนื่องจากการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่ จำนวน 24 ราย กรณีที่ดินเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ จำนวน 55 ราย ที่ดินติดกันกรณีบางแปลงไม่ได้รับสิทธิ์ในการชดเชยค่าเวนคืนที่ดิน การขอสิทธิ์ในแปลงอพยพ การฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และ การครบครองที่ดินในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งทางจังหวัดอุตรดิตถ์ได้ใช้หลักการของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติเป็นหลักในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและบางกรณีก็อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นอีกหนึ่งโครงการของกรมชลประทาน ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทาน พิจารณาดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเพาะปลูกให้กับราษฎรในพื้นที่อพยพที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งพระองค์ท่านทรงรับเป็นโครงการพระราชดำริ เมื่อปีพุทธศักราช 2548 ทั้งนี้โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.อุตรดิตถ์ มีระยะเวลาก่อสร้าง 11 ปี (2554-2564) โดยในส่วนของเขื่อนหัวงาน และ อาคารประกอบ พร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา และ จะสิ้นสุดตามสัญญาประมาณเดือนกันยายน 2563 ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการงานก่อสร้าง มีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 77 แล้ว ส่วนงานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ ขณะนี้มีความก้าวหน้าร้อยละ 31 การก่อสร้างภาพรวมทั้งโครงการ มีความก้าวหน้าร้อยละ 42 “งานก่อสร้างเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ผันน้ำขนาด 2.5 เมตร ยาว1,831.59 เมตร ระบบท่อส่งน้ำยาวรวม 250 กิโลเมตร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 53,500 ไร่ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และ อุปโภค-บริโภคของราษฎรในพื้นที่อพยพออกมาจากบริเวณพื้นที่น้ำท่วมของอ่างเก็บนํ้าเขื่อนสิริกิติ์ ครอบคลุมพื้นที่ 9 ตำบล (ตำบลจริม ,ตำบลหาดล้า ,ตำบลท่าปลา ,ตำบลร่วมจิต และตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา ,ตำบลวังดิน ,ตำบลหาดงิ้ว ,ตำบลบ้านด่าน และตำบลแสนตอ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ) รวม 60 หมู่บ้าน 6,856 ครอบครัวประชากร 24,510 คน “ส่วนบริเวณพื้นที่หัวงานและอ่างเก็บน้ำอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้สามารถเก็บกักน้ำได้ภายในปี พ.ศ.2562 ตามแผนงานที่วางไว้ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,189 ไร่ ในการขอใช้พื้นที่ป่าไม้ โดยแยกเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าลำน้ำน่านฝั่งขวา เนื้อที่ 1,560 ไร่ , พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเพิกถอนพื้นที่เป็น ป่าสงวนแห่งชาติลำน้ำน่านฝั่งขวา เนื้อที่ 811 ไร่ และ ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เนื้อที่ประมาณ 818 ไร่ เพื่อให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำเนินการนำไม้ออกจากพื้นที่ต่อไป

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/67446